اعضاي گروه هاي پژوهشي
گروه پژوهشي بهينه سازي و مهندسي سامانه ها
 1 دكتر محمدرضا پيغامي
 دكتراي رياضي كاربردي
بهينه سازي و تحقيق در عمليات 
 دانشكده رياضي
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 
 دانشيار
 2 دكتر مهدي علياري شوره دلي
 دكتراي مهندسي برق - مكاترونيك 
 دانشكده مهندسي برق
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
 استاديار
 3 دكتر كيوان اميني
 دكتراي رياضي كاربردي
بهينه سازي و تحقيق در عمليات 
 دانشكده علوم - گروه رياضي
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
 دانشيار
 4 Prof. Cornelis Roos
  دكتراي رياضي كاربردي
بهينه سازي و تحقيق در عمليات 
Department of Electrical Engineering and Computer Science
 TU Delft, The
Netherlands
 استاد
 5 دكتر سيد محمدتقي بطحايي
 دكتراي مهندسي برق - قدرت 
 دانشكده مهندسي برق
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
 دانشيار
 
تاریخ به روز رسانی:
1394/03/17
تعداد بازدید:
1575
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.